ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

Mers-CoV | โรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง


1. ประกาศ หนังสือสั่งการ และหนังสือขอความร่วมมือ4. สถานการณ์โรค


5. แนวทาง/มาตรการ


6. คำแนะนำ


7. แบบฟอร์มต่างๆ


8. ข่าวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส


9. สื่อประชาสัมพันธ์


สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อมัลติมีเดีย

10. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องLink ที่เกี่ยวข้อง