DDC WATCH ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ ก.ค. 60

รู้จักยุงลาย สัตว์ร้ายใกล้ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม
image

DDC WATCH ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 ก.ค. 60

โรคไวรัสตับอักเสบ ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
image

DDC WATCH หยุดเชื้อดื้อยา ก่อนไม่มียาปฎิชีวนะรักษาคุณ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
image

รับสมัคร"นวก.สาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนามรุ่นที่ 3"

ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักระบาดวิทยา จัดทำโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (หลักสูตร 13 เดือน) เพื่อสนองต่อบทบาทภารกิจในการควบคุมป้องกันโรคและภัยคุกคามสุขภาพต่างๆของประเทศ และเพื่อพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข ให้สามารถทำหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้ วิธีการฝึกอบรมเป็นการสร้างความรู้ความชำนาญ โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดอบรมมาแล้ว 2 รุ่น และจะเปิดการอบรมรุ่นที่ 3 ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ งานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มเวลา (หลักสูตร 13 เดือน) พร้อมทั้งได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมมีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน โดยหน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุน ในการนี้ กรมควบคุมโรค จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม หากประสงค์จะสมัครโปรดส่งใบสมัคร และหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ไปยังสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 1734-5 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
image

DDC WATCH โรคหลอดเลือดสมอง

ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
image

สัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23

The 9th Global Tephinet Conference

รายละเอียดเพิ่มเติม
image

DDC WATCH

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เมษายน 2560 การบาดเจ็บรุนแรงจากจราจรทางถนน ในช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย จากรถจักรยานยนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม
image

วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ...

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
image

DDC WATCH บ้านร่วมชุมชนเริ่ม ป้องกันเด็กจมน้ำ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
image

Surveillance weekly summarized

R506 :: Diseases Surveillance More 

ข่าวทั่วไป

ทั้งหมด ++

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด ++

ข่าวสมัครงาน

ทั้งหมด ++

เรื่องเด่น

DDC WATCH

Top