ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม FEMT รุ่นที่ 12

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา และการบริหารจัดการทีมฯ ปีงบประมาณ 2560

Read more
image

เรื่องเล่าพวกเราชาวระบาด

ตอน เรื่องวุ่นๆ ของนักระบาด

Read more
image

การประชุมพัฒนาภาคีเครือข่ายระบาดวิทยาและ SRRT

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาภาคีเครือข่ายระบาดวิทยาและ SRRT ระดับเขต และระดับจังหวัดทั่วประเทศ

Read more
image

สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2558

สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำปี 2558 (Summaries of selected notifiable diseases)

Read more
image

แบบรับรองผลการคัดเลือกคนดี ศรีระบาด ประจำปี 2559

ผลการคัดเลือกคนดี ศรีระบาด ประจำปี 2559 ประเภท บุคคลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านระบาดวิทยา

Read more
image

ขอเชิญส่งผลงาน Good Practice และผลงานภาพถ่าย

ขอเชิญส่งผลงาน Good Practice และผลงานภาพถ่าย ปีงบประมาณ 2559

Read more
image

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

• โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) เป็นโรคติดต่อ ที่เกิดจากเชื้อฟลาวิไวรัส • สามารถติดต่อได้จากการโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด • การติดต่อช่องทางอื่นๆ ได้แก่ การติดต่อจากแม่สู่ลูก ขณะทารกอยู่ในครรภ์หรือระหว่างการคลอด การมีเพศสัมพันธ์ การรับเลือดที่มีเชื้อ และการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลกประกาศให้ โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็น “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC)” • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ออกประกาศโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็น “โรคติดต่อที่ต้อง แจ้งความ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523" • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วย ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาจากระบบเฝ้าระวังโรค เพียงปีละ ประมาณ 1-5 รายต่อปี โดยพบผู้ป่วยประปรายในทุกภาค ของประเทศ แต่ไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรง • การป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ไข้เลือดออก ไข้ชิคุนกุนยา ทุกครัวเรือนต้องกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆ บ้าน และข้างในบ้านด้วยตัวท่านเอง ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ หรือ อสม.

Read more
image

ทศวรรษการลดพยาธิใบไม้ตับกำจัดมะเร็งท่อน้ำดี

โรคมะเร็งท่อน้ำดี เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดี ทั้งในและนอกตับ

Read more
image

คนดีศรีระบาด ประจำปี 2559

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวด "คนดีศรีระบาด ประจำปี 2559"

Read more
image

การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

การพลัดตกหกล้ม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสอง ในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ รองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

Read more
image

Surveillance weekly summarized

R506 :: Diseases Surveillance More 

ข่าวทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด ++

ข่าวสมัครงาน

ทั้งหมด ++

เรื่องเด่น

DDC WATCH

ทั้งหมด ++
Top