ทศวรรษการลดพยาธิใบไม้ตับกำจัดมะเร็งท่อน้ำดี

โรคมะเร็งท่อน้ำดี เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดี ทั้งในและนอกตับ

Read more
image

คนดีศรีระบาด ประจำปี 2559

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวด "คนดีศรีระบาด ประจำปี 2559"

Read more
image

การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

การพลัดตกหกล้ม เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสอง ในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ รองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

Read more
image

โรคพิษสุนัขบ้า ภัยร้ายไกล้ตัว

ทุกปี คนไทยถูกสัตว์กัด/ข่วน มากกว่า 1 ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่า 5 คน โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ว่าเกิดในคนหรือสัตว์ เมื่อแสดงอาการแล้วจะต้องเสียชีวิต

Read more
image

การกวาดล้างโรคโปลิโอในฉากสุดท้าย

ประเทศไทยพบผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้ายจากเชื้อโปลิโอก่อโรคตามธรรมชาติ (wild poliovirus:WPV) ในเดือนเมษายน 2540 และอยู่ในสถานะปลอดโปลิโออย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

Read more
image

Sex รอบคอบ ตอบ OK "เรื่องเท่ๆ กับรักของเรา"

• องค์การอนามัยโลกคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ ประมาณ 499 ล้านคนต่อปี ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีผู้ติดเชื้อโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ประมาณ 79 ล้านคนต่อปี • เยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพิ่มสูงขึ้น (หนองใน ซิฟิลิส แผลริมอ่อน หนองในเทียม กามโรคต่อมน้ำเหลือง) จาก 41.6 ต่อประชากรแสนคน (ปี พ.ศ. 2550) เพิ่มเป็น 55.3 ต่อประชากรแสนคน (ปี พ.ศ. 2556) • ผู้ชายติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงกว่าผู้หญิง 1.4 เท่า • รักของเราปลอดภัย ต้องปฏิเสธ หรือ ต่อรอง เมื่อเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกคนและ ทุกช่องทางที่มีเพศสัมพันธ์

Read more
image

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

• โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) เป็นโรคติดต่อ ที่เกิดจากเชื้อฟลาวิไวรัส • สามารถติดต่อได้จากการโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด • การติดต่อช่องทางอื่นๆ ได้แก่ การติดต่อจากแม่สู่ลูก ขณะทารกอยู่ในครรภ์หรือระหว่างการคลอด การมีเพศสัมพันธ์ การรับเลือดที่มีเชื้อ และการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลกประกาศให้ โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็น “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC)” • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ออกประกาศโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็น “โรคติดต่อที่ต้อง แจ้งความ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523" • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วย ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาจากระบบเฝ้าระวังโรค เพียงปีละ ประมาณ 1-5 รายต่อปี โดยพบผู้ป่วยประปรายในทุกภาค ของประเทศ แต่ไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรง • การป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ไข้เลือดออก ไข้ชิคุนกุนยา ทุกครัวเรือนต้องกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆ บ้าน และข้างในบ้านด้วยตัวท่านเอง ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ หรือ อสม.

Read more
image

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

• ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หมายถึง เหตุการณ์การเกิดโรค และภัยคุกคามทางสุขภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต อาจเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติไม่เคยพบมาก่อน มีผลกระทบ ทางสุขภาพอย่างรุนแรง มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น หรือ ทำให้เกิดจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า • ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นสถานที่ที่ผู้บัญชาการ เหตุการณ์ และทีมต่างๆ ใช้ทำงานร่วมกัน สนับสนุน การบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และ ทรัพยากรให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็ว จัดการภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติ และฉุกเฉิน • ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อตอบโต้ ต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งอาจมีความยืดเยื้อ และ ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ • คำแนะนำสำหรับประชาชน หลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลข่าวสาร ข่าวลือโรคต่างๆ ที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข รับฟังข่าวสารด้านโรคและภัยสุขภาพ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข หรือโรคระบาด ร่วมแจ้งข่าวโรคระบาดให้ เจ้าหน้าที่เบอร์โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

Read more
image

Surveillance weekly summarized

R506 :: Diseases Surveillance More 

ข่าวทั่วไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด ++

ข่าวสมัครงาน

ทั้งหมด ++

เรื่องเด่น

Top