title imageข่าวทั่วไป

หัวข้อข่าว วันที่
ขอเชิญร่วมประกวดรายงานสอบสวนโรคคุณภาพ (สคร.)
ขอเชิญส่งผลงานการประกวดภาพถ่ายการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อเสนอเลื่อนข้าราชการในระดับสูงขึ้น
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
การรับโอนย้ายข้าราชการ ในสังกัดกรมควบคุมโรค
แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักระบาดวิทยา
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เงื่อนไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อเสนอเลื่อนข้าราชการ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสู
Top