title imageข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าว วันที่
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ
ประกาศราคากลางซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม เบิกจ่ายจากงบลงทุนปี 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ รื้อถอน ขนย้าย และการแกะหีบห่อ การติดตั้งประกอบ ทรัพย์สินที่ขนย้ายของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศราคากลางจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือด ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเบื้องต้น จากสารน้ำในช่องปาก ปีงบประมาณ 2561
ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่สำหรับวาง (Co-Location) ปีงบประมาณ 2561
ประกาศราคากลางเช่าสัญญาณเครือข่าย (Lease line2) โดยเบิกจ่ายจากค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561
ประกาศราคากลางเช่าสัญญาณเครือข่าย (Lease line1) โดยเบิกจ่ายจากค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2561
ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (SAS Analytics Pro)
ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ผงหมึกและตลับแม่พิมพ์(ดรัม)สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร/โทรสาร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์รหัสตัวเลขแทนตัวบุคคลและบัตรประจำตัวอาสาสมัคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบสอบถามการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มประชากร 4 กลุ่มประชากร ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย จำนวน 1 คน
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกฯ จำนวน 1 คน
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการประสานงานทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคฯ จำนวน 1 คน
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะหข้อมูล (SAS Analytics Pro) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเชิญชวนวิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (SAS Analytics Pro) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานด้านวิชาการเพื่อทบทวนกฎหมาย IHR และประสานงานวิชาการด้าน IHR
ประกาศราคากลางซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (SAS Analytics Pro) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อโปรแกรมระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์และผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร/โทรสาร
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค
ประกาสราคากลางจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศแผนเผยแพร่จัดจ้างขนส่งตัวอย่างและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
จ้างขนส่งตัวอย่างและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธี e-bidding
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการผลิตนักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนามฯ ปีงบประมาณ 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคฯ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร SRRT ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ(DDC WATCH)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2559
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีงบประมาณ 2561
ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านธุรการและการจัดการระบบจัดเก็บผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานด้านวิชาการ บริหารจัดการฯ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการผู้ประสานงานด้านการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการผลิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญฯ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางจ้างเหมานักวิชาการเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาฯ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประสานงานด้านบริหารจัดการ การเงิน และการจัดการทั่วไปฯ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางเช่าสัญญาณเครือข่าย (Lease line ) โดยเบิกจ่ายจากค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางเช่าสัญญาณเครือข่าย (Lease line) โดยเบิกจ่ายจากค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ต่อสัญญาเช่าพื้นที่สำหรับวาง sever colo ปีงบประมาณ 2560
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยฯ
จ้างพิมพ์รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์
จ้างพิมพ์จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพฯ
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการประสานงานทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค งานพัสดุ การเงินและบริหารจัดการทั่วไป ฯ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางเช่าห้องประชุมสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาฯ
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานประชุมสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2561
ประกาศราคากลางจ้างจัดนิทรรศการเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์กลางการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการตลาดนัดความรู้
ประกาศราคากลางซื้อไมโครโฟนชุดประชุม ปีงบประมาณ 2561
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จััดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทายาภาคสนามและเครือข่าย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือเรื่องเล่าพวกเราชาวระบาดปี 2559
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูลจำนวน 1 ระบบ รวม 6 รายการ ประจำปี 2560
ประกาศเชิญสาธารณชน วิจารณ์และเสนอแนะการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ประกาศราคากลางจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือด ปีงบประมาณ 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริหารเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ)
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานปฏิบัติงานโครงการผลิตนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนามม
จ้างเหมาขนส่งตัวอย่างและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ (มค. 2560 - กย. 2560)
จ้างเหมาขนส่งตัวอย่างและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ (ธค. 2559 - กย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น ชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส และชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประสานงานโครงการพัฒนา SMEs ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมานักวิชาการเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประสานงานด้านบริหารจัดการ การเงิน และการจัดการทั่วไปฯ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีชนิดตรวจกรองเบื้องต้น ชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส และชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ปีงบประมาณ 2560
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น ชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส และชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น ชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส และชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางซื้อน้ำยาเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือระบาดวิทยาประยุกต์เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์แบบสอบถาม จำนวน 91,950 เล่ม
จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรมควบคุมโรค
ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือผลงานหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคปี 2559 ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลาง จ้างทำป้ายและตัวอักษรห้องศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ เบิกจ่ายจากเงินสนับสนุนจากกองทุนโลก
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เงื่อนไขวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการขาดทอดตลอด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานด้านวิชาการ บริการจัดการฯ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการผลิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญฯ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางซื้อรถยนตฺ์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2560
สำนักระบาดวิทยา ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ระดับพื้นที่เขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือสรุปแนางทางการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ปี พ.ศ.2559 ปีงบประมาณ 2559
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฯ
ประกาศราคากลางจ้างเหมานักวิชาการเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาฯ ปีงบประมาณ 2559
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกติดตามข้อมูลเฝ้าระวังฯ ปีงบประมาณ 2559
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2558
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และอุปกรณ์แล็ป โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team - SAT) ประจำสัปดาห์
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของ SAT (Situation Awareness Team - SAT) ประจำสัปดาห์กรมควบคุมโรค
ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และอุปกรณ์แล็ป โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือเรื่องเล่าชาวระบาด ปี 2558 โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง การจัดทำระบบฐานข้อมูลระบาดวิทยาแบบออนไลน์ ด้วยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือด ด้วยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน One Health จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจัดทำสื่อวีดีทัศน์ การเฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ โดยวิธีตกลงราคา
ราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยฯ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ
ขอเชิญสาธารณชนวิจารณ์ร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประกาศราคากลางพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ฉุกเ
ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น และชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา และคุณลักษณะ การซืื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น และชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส
สำนักระบาดวิทยาจะดำเนินการซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีสอบราคา
สำนักระบาดวิทยาจะดำเนินการซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีสอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559
จ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559
ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559
ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานนขับรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559
จ้างพิมพ์หนังสือสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำปี 2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558
จ้างพิมพ์หนังสือเรื่องเล่าพวกเราชาวระบาด ปี 2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558
ประกวดราคาจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2558
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2558
Top