title imageข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าว วันที่
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานปฏิบัติงานโครงการผลิตนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนามม
จ้างเหมาขนส่งตัวอย่างและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ (มค. 2560 - กย. 2560)
จ้างเหมาขนส่งตัวอย่างและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ (ธค. 2559 - กย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น ชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส และชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประสานงานโครงการพัฒนา SMEs ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมานักวิชาการเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประสานงานด้านบริหารจัดการ การเงิน และการจัดการทั่วไปฯ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีชนิดตรวจกรองเบื้องต้น ชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส และชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ปีงบประมาณ 2560
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น ชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส และชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น ชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส และชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางซื้อน้ำยาเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือระบาดวิทยาประยุกต์เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์แบบสอบถาม จำนวน 91,950 เล่ม
จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรมควบคุมโรค
ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือผลงานหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคปี 2559 ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลาง จ้างทำป้ายและตัวอักษรห้องศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ เบิกจ่ายจากเงินสนับสนุนจากกองทุนโลก
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เงื่อนไขวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการขาดทอดตลอด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานด้านวิชาการ บริการจัดการฯ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการผลิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญฯ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางซื้อรถยนตฺ์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2560
สำนักระบาดวิทยา ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ระดับพื้นที่เขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือสรุปแนางทางการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ปี พ.ศ.2559 ปีงบประมาณ 2559
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฯ
ประกาศราคากลางจ้างเหมานักวิชาการเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาฯ ปีงบประมาณ 2559
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกติดตามข้อมูลเฝ้าระวังฯ ปีงบประมาณ 2559
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2558
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และอุปกรณ์แล็ป โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team - SAT) ประจำสัปดาห์
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของ SAT (Situation Awareness Team - SAT) ประจำสัปดาห์กรมควบคุมโรค
ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และอุปกรณ์แล็ป โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือเรื่องเล่าชาวระบาด ปี 2558 โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง การจัดทำระบบฐานข้อมูลระบาดวิทยาแบบออนไลน์ ด้วยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือด ด้วยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน One Health จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจัดทำสื่อวีดีทัศน์ การเฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ โดยวิธีตกลงราคา
ราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยฯ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ
ขอเชิญสาธารณชนวิจารณ์ร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประกาศราคากลางพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ฉุกเ
ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น และชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา และคุณลักษณะ การซืื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น และชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส
สำนักระบาดวิทยาจะดำเนินการซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีสอบราคา
สำนักระบาดวิทยาจะดำเนินการซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีสอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559
จ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559
ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559
ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานนขับรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559
จ้างพิมพ์หนังสือสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำปี 2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558
จ้างพิมพ์หนังสือเรื่องเล่าพวกเราชาวระบาด ปี 2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558
ประกวดราคาจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2558
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2558
Top