title imageข่าวสมัครงาน

หัวข้อข่าว วันที่
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เปิดรับสมัครแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลักเข้าอบรมหลักสูตร FEMT รุ่นที่ 14 ปีงบประมาณ 2562
เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม รุ่นที่ 3 (FETH)
ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รับสมัครบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ
ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นตั้งแต่งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ
ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มสอบสวน ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและประสานกฎอนามัยระหว่างประเทศ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นนพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมเมอร์
ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 -10 พฤศจิกายน 2558
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการยุติปัญญาวัณโรคและเอดส์ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ ฯ ตั้งแต่วันที่ 9- 29 กรกฎาคม 2558
Top