ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

หน่วยงานของประเทศที่ไว้วางใจได้ในความสามารถทางด้านการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา

National Trustworthy and Competent Authority in Epidemiological Surveillance and Investigation

ประวัติสำนักระบาดวิทยา

กำกับติดตามการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและนอกประเทศตามมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากร ให้สามารถรองรับผลสัมฤทธิ์ภารกิจ ควบคู่การพัฒนาภาคีและเครือข่ายให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นกลไกสำคัญต่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และทันเวลา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีขีดความสามารถพร้อมแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ

ตราสัญลักษณ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 ได้ประกาศตั้งกรมสาธารณสุข โดยเปลี่ยนจากกรมประชาภิบาล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมมหาวิทยาลัยเป็นอธิบดีกรมสาธารณสุข กรมสาธารณสุขอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2485 จึงได้มีการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อได้จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นแล้ว ทางราชการได้กำหนดรูปคบเพลิงมีปีกและมีงูพันคบเพลิงเป็นตรากระทรวงสาธารณสุข

พันธกิจ

กำกับติดตามการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและนอกประเทศตามมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากร ให้สามารถรองรับผลสัมฤทธิ์ภารกิจ ควบคู่การพัฒนาภาคีและเครือข่ายให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นกลไกสำคัญต่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และทันเวลา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีขีดความสามารถพร้อมแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ ด้วยความเป็นเลิศทางด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ภายในปี 2563

ภารกิจตามหลักกฎหมาย

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบาดวิทยา
 • กำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและสมรรถนะบุคคลด้านระบาดวิทยาทุกระดับ
 • จัดและพัฒนาระบบเครือข่ายในการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินงานของเครือข่าย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • เผยแพร่ข้อมูลและเตือนภัยการระบาดของโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งการสอบสวนโรคในกรณีรุนแรงและสำคัญ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจตามหลักยุทธศาสตร์

 • พัฒนาระบบการติดตามการเฝ้าระวังและระบบข่าวกรองการเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ ภายใน และต่างประเทศ ทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน ตามมาตรฐานสากล
 • เป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางมาตรฐานงานระบาด
 • เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบาดวิทยา เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
 • เป็นองค์กรหลักในการให้บริการคำปรึกษา วิจัย และสอบสวนทางระบาดวิทยาที่เป็นปัญหาสำคัญ
 • พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับภารกิจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นานาประเทศ
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ
  Top