ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

สำนักระบาดวิทยา

โทร 0 2590 1776 โทรสาร 0 2590 1781

ทีมเลขานุการวิชาการ

โทร 0 2590 1788 โทรสาร 0 2590 1784

กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและภาคีเครือข่าย

โทร 0 2590 1733 - 5, 0 2590 1713, 0 2590 1737 โทรสาร 0 2591 8581, 0 2590 1784

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน

งานพัฒนาเครือข่ายทางระบาดวิทยา

โทร 0 2590 1713, 0 2590 1737 โทรสาร 0 2590 1784

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

โทร 0 2590 3339, 0 2590 3332, 0 2590 3316, 0 2590 1795 โทรสาร 0 2590 3312, 0 2590 3337

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพิเศษ

โทร 0 2590 1793, 0 2590 1775, 0 2590 1785, 0 2590 1796 โทรสาร 0 2590 1784

กลุ่มสอบสวนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและประสานกฎอนามัยระหว่างประเทศ

โทร 0 2590 1882, 0 2590 1876, 0 2590 1779, 0 2590 1895 โทรสาร 0 2591 8579

งานสอบสวนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

โทร 0 2590 1882 โทรสาร 0 2591 8579

งานประสานกฎอนามัยระหว่างประเทศ

โทร 0 2590 1779 โทรสาร 0 2591 8579

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคปอดอักเสบรุนแรง

ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยาและการพยากรณ์โรค

กลุ่มเผยแพร่วิชาการ

โทร 0 2590 1723 โทรสาร 0 2590 1784

กลุ่มแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

โทร 0 2590 1840, 0 2590 1879 โทรสาร 0 2590 1784

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร 0 2590 1776, 0 2590 1780 โทรสาร 0 2590 1784

กลุ่มบริหารทั่วไป

โทร 0 2590 1777, 0 2590 1788, 0 2590 1789 โทรสาร 0 2590 1784

  Top