การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ

โปรแกรม Chronic Disease Surveillance version 3

ระบบเฝ้าระวัง


ระบบเฝ้าระวังโรค โรคติดต่อ

 • วิธีติดตั้งโปรแกรม ทุกครั้งที่ติดตั้งโปรแกรมหากมีฐานข้อมูลเดิมอยู่ข้อมูลจะไม่หาย
 • 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Chronic Disease Surveillance (เครื่องที่ยังไม่เคยติดตั้ง หรือเคยติดตั้งแล้ว ใช้ไฟล์ติดตั้งไฟล์เดียวกัน)

  2. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ SurveillanceV3 จากนั้นคลิก Next > Next จนเสร็จสิ้นขั้นตอน(Finish)

  3. ติดตั้งครั้งแรกให้ติดตั้ง(Install) WinRAR และ ODBC ด้วย

 • สิ่งที่ควรปฏิบัติทุกครั้งที่ติดตั้งโปรแกรม
 • 1. หากเครื่องใดเปิดโปรแกรม Chronic Disease Surveillance อยู่ให้ออกจากโปรแกรมก่อน

  2. F6 ตั้งค่าเริ่มต้นให้ถูกต้อง

  3. F11 เลือกรหัสจังหวัดให้ถูกต้อง

  4. เครื่องลูกข่าย ต้องตั้งค่าเครื่องลูกข่ายใหม่

 • วิธีติดตั้งโปรแกรมเครื่องลูกข่าย
 • 1. ติดตั้งโปรแกรมทั้งเครื่องแม่ข่าย และลูกข่ายให้สมบูรณ์

  2. ที่เครื่องแม่ข่าย ไปที่ C:\Surveillance คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Database เลือก Sharing and Security

  3. เลือก Share this folder และ Allow network users to change my files เพื่อเปิดให้เครื่องอื่นเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้

  4. ที่เครื่องลูกข่าย เข้าสู่โปรแกรม ไปที่ แฟ้ม > ตั้งค่าเครื่องลูกข่าย

  5. ระบุชื่อเครื่อง Server ดังนี้ \\ชื่อเครื่องแม่ข่าย\database

 • แก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูล 18 แฟ้มมาตรฐานไม่ได้
 • - ติดตั้ง WinRAR หรือไม่

  -18 แฟ้มต้องเป็นไฟล์ .zip / ไม่มี Folder คั่น / มีแฟ้มอย่างน้อย 3 แฟ้ม คือ Person Chronic Death

  - ในแฟ้ม Chronic มีข้อมูล icd10 หรือไม่

  - ในแฟ้ม Person มีชื่อผู้ป่วยเป็นภาษาไทยหรือไม่

  - ฟอร์มนำเข้าข้อมูล หากต้องการให้ปรับปรุงข้อมูลเดิม อาทิ ชื่อผู้ป่วย อายุ ที่อยู่ ในฐานข้อมูล ให้คลิกปุ่ม ปรับปรุงข้อมูลเดิม(ข้อมูลทั่วไปและที่อยู่)

 • แก้ไขปัญหาการคัดลอกข้อมูลการตรวจรักษามาวางใน F3 ไม่ได้
 • - การคัดลอกข้อมูลการตรวจรักษามาวางใน F3 จะต้องตรวจสอบว่า HN ดังกล่าวขึ้นทะเบียนใน F6 แล้ว และคอลัมน์จะต้องเรียงตรงกัน จึงสามารถคัดลอกมาวางได้

 • แก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูลการตรวจรักษาจากโปรแกรม JHCIS ไม่ได้
 • 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ C:\Program Files\jhcis\create_jhcisdb_grant.bat หรือ C:\ProgramFiles\jhcis\create_jhcisdb_all_grant.bat เพื่อ grant รหัสผ่านใน jhcis เป็น 123456

  2. เปิดโปรแกรม JHCIS ระบุ ชื่อผู้ใช้งาน(user) รหัสผ่าน(password) ฯลฯ ให้ถูกต้อง ให้เข้าสู่โปรแกรม JHCIS ได้ จึงทำการปิดโปรแกรม JHCIS

  3. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้งไฟล์ SQL_Import_JHCIS.exe

  4. เปิดโปรแกรม Chronic Disease Surveillance คลิกนำเข้าข้อมูลการตรวจรักษา คลิก Connect เชื่อมฐานข้อมูล หาก Connect ไม่ได้ ให้ตรวจสอบว่ามีฐาน JHCIS ในเครื่องอยู่หรือไม่ และต้องระบุ Server, Port, User, Password, Database ให้ถูกต้อง

  5. ฟอร์มถัดไปให้เลือก Lab, สิทธิ ที่จะนำเข้า และเลือก นำเข้าเป็น Lab, สิทธิ อะไร

  6. คลิกปุ่ม Import ระบบจะดำเนินการตามขั้นตอน

 • ชี้แจง การใช้งาน
 • A) การลงข้อมูลอยู่ที่การใช้ประโยชน์ หรือข้อตกลงของแต่ละจังหวัดหรือสถานบริการแต่ละแห่ง อาทิ

  บันทึกตรวจตา

  สถานบริการ A อาจมีความต้องการบันทึกเป็น ซ้าย ขวา ทั้งสองข้าง

  สถานบริการ B อาจมีความต้องการบันทึกเป็น ปกติ ผิดปกติ เป็นต้น ฯลฯ

  บันทึกสูบบุหรี่

  สถานบริการ A อาจมีความต้องการบันทึกเป็น สูบ ไม่สูบ

  สถานบริการ B อาจมีความต้องการบันทึกเป็น มาก ปานกลาง น้อย ไม่สูบ

  สถานบริการ C อาจมีความต้องการบันทึกเป็น จำนวนบุหรี่ต่อ 1 สัปดาห์ ฯลฯ

  จากนั้นสามารถใช้เครื่องมือกรองข้อมูลตามความต้องการเพื่อเรียกดูข้อมูลตามข้อตกลงนั้น

  B) รายการยาไม่จำเป็นต้องบันทึกทั้งหมด เนื่องจากซ้ำซ้อนกับแฟ้ม Drug ควรบันทึกในกรณีต้องการดูรายการยานั้นๆ อาทิ ต้องการดูการจ่ายยา Aspirin เป็นต้น ซึ่งรายการยาสามารถลงข้อมูลนอกเหนือจากรายการที่มีให้เลือกได้

  C) การลงข้อมูลบันทึกการตรวจรักษา F3 เพื่อตอบโจทย์ สปสช ไม่จำเป็นต้องลงทุก Visit ให้ลงข้อมูลครั้งสุดท้ายของ Lab ตัวสีน้ำเงินเท่านั้น อาทิ นาย ก มารับบริการ 10 ครั้ง ครั้งที่ 1 - 8 ตรวจ BP, A1C ดังนั้นจะต้องลงข้อมูล BP, A1C เฉพาะครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 - 10 ตรวจ Lipid 2 ครั้ง ดังนั้นจะต้องลงข้อมูล Lipid เฉพาะครั้งที่ 10

  D) การลงข้อมูล F3 ในระเบียนใหม่ หลังจากเลือก HN แล้ว ระบบจะทำการดึงข้อมูลเก่า(ICD10, Specific type, คลินิก, ความสำคัญของโรค, รหัสสิทธิ, OPD/IPD, น้ำหนัก, ส่วนสูง, BMI, อุณหภูมิ, BP, เส้นรอบเอว, ชีพจร, หายใจ) มาวางให้ แต่หากผู้ป่วยมารับบริการมากกว่า 1 โรค(ICD10) ให้ลงข้อมูลการตรวจรักษาในโรคแรกให้ครบก่อน จากนั้นเปิดระเบียนใหม่แล้วลงรหัสICD10โรคที่ 2 จากนั้นระบบจะทำการดึงข้อมูลโรคแรกมาวางให้

ข้อมูลอื่นๆ


ข้อมูลประชากร

 • 31/08/2554 New
 • - ส่งออกไปยังโปรแกรม DSurveillance โดยเพิ่มรหัสการส่งออก(การตรวจตาปกติ)

  - ก่อนส่งออกไปยังโปรแกรม DSurveillance ให้เปิด โปรแกรม DSurveillance แล้วนำเข้า 18 แฟ้มมาตรฐานก่อน โดยเฉพาะแฟ้ม Person

 • 02/10/2553
 • - ปรับปรุงการติดตั้งโปรแกรม ปกติไฟล์ System ของโปรแกรมจะอยู่ที่ C:\Windows แต่ตัวติดตั้งเวอร์ชั่นเดิมได้คัดลอกไฟล์ดังกล่าวไปวางที่ C:\ ด้วยดังนั้นตัวติดตั้งโปรแกรมตั้งแต่เวอร์นี้ไปจะนำไฟล์ดังกล่าวออก

  - การลงข้อมูล F3 ในระเบียนใหม่ หลังจากเลือก HN แล้ว ระบบจะทำการดึงข้อมูลเก่า (ICD10, Specific type, คลินิก, ความสำคัญของโรค, รหัสสิทธิ, OPD/IPD, น้ำหนัก, ส่วนสูง, BMI, เส้นรอบเอว, หายใจ) มาวางให้ ต่างจากเวอร์ชั่นวันที่ 01/09/2553 คือไม่ดึงข้อมูลเก่า BP, อุณหภูมิ, ชีพจร

  - ระบบจะทำการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ แม้จะติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องลูกข่าย (ปกติระบบจะทำการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเมื่อติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายเท่านั้น)

 • 15/09/2553
 • - ฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ป่วย F6 ในหน้าที่มีข้อมูลผู้ป่วยอยู่ สามารถคลิกปุ่ม F3 อยู่ข้างปุ่ม Detail เพื่อเปิดฟอร์มบันทึกการตรวจรักษา (แบบกรองเฉพาะผู้ป่วย HN นั้น)

  - ฟอร์มบันทึกการตรวจรักษา F3 เวลาลงข้อมูลรายการยาแต่ละรายการเร็วขึ้น

  - แก้ไขกรณี Windows 64 bit ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลจาก 18 แฟ้มมาตรฐานได้ เนื่องจากโปรแกรม WinRAR อยู่ที่ Folder C:\Program files x86\WinRAR ซึ่งได้แก้ไขให้ระบบสามารถ Browse หาโปรแกรม WinRAR ได้

 • 01/09/2553
 • ฟอร์มบันทึกการตรวจรักษา F3

  - เพิ่มวันรับเข้าในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน)

  - เพิ่มวันจำหน่าย(ผู้ป่วยใน)

  - เพิ่มปุ่ม ลงข้อมูลในมุมมองตาราง

  - แก้ไขปุ่มตารางสำหรับคัดลอกข้อมูลมาวาง

  - การลงข้อมูล F3 ในระเบียนใหม่ หลังจากเลือก HN แล้ว ระบบจะทำการดึงข้อมูลเก่า (ICD10 , Specific type , คลินิก , ความสำคัญของโรค , รหัสสิทธิ , OPD/IPD , น้ำหนัก , ส่วนสูง , BMI , อุณหภูมิ , BP , เส้นรอบเอว , ชีพจร , หายใจ) มาวางให้

  - แต่หากผู้ป่วยมารับบริการมากกว่า 1 โรค(ICD10) ให้ลงข้อมูลการตรวจรักษาในโรคแรกให้ครบก่อน จากนั้นเปิดระเบียนใหม่แล้วลงรหัสICD10โรคที่ 2 จากนั้นระบบจะทำการดึงข้อมูลโรคแรกมาวางให้

  - เพิ่มกรองข้อมูลการตรวจรักษา Cretinine

 • 26/08/2553
 • 1.

  เพิ่มบันทึกการตรวจรักษา F3

 • - บันทึก TB

  - บันทึกสูบบุหรี่

  - บันทึกตรวจฟัน

  - บันทึกความเครียด

  - บันทึกHypoglycemia

  - ผล SGOT

  - ผล SGPT

 • 2.

  คำนวณ LDL จาก LDL = Cholesterol – HDL – (Triglyceride / 5)

 • 3.

  การนำเข้าจากไฟล์ BackupSVL กรณีรหัสจังหวัดผิด Version เก่าจะนำเข้าไม่ได้ ตั้งแต่ Version นี้ขึ้นไป จะทำการแก้ไขรหัสจังหวัดให้ แล้วสามารถนำเข้าได้

 • 17/08/2553
 • - การนำเข้าข้อมูลการตรวจรักษาตาม Dataset 2553 DM HTสปสช จาก HOSxP หรือ JHCIS

  - การสรุปผลการตรวจรักษาส่งออกมาเป็น 3 ไฟล์ คือ DM With HT, DM, HT

  - ลงข้อมูลฟอร์ม Detail ระบบจะทำการปรับภาวะแทรกซ้อนในทะเบียนผู้ป่วย F6

  - ตัวอย่างคำสั่ง SQL ในเมนู ลงข้อมูล Run SQL

แบบฟอร์ม


ระบบเฝ้าระวังโรค โรคเอดส์