SRRT 2017

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายระบาดวิทยาและ SRRT
ระดับเขต และระดับจังหวัดทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม

ข้อกำหนดผู้เข้าร่วมประชุม

 • 1. ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องสามารถเข้าร่วมการประชุมได้เต็มเวลา
 • 2. การจ่ายค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ผู้จัดจะจ่ายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
 • 3. ระบบลงทะเบียนบนเว็บไซต์สำนักระบาดวิทยา http://203.157.15.110/boe/srrt2017.php จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.
 • 4. ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช สำนักระบาดวิทยาจัดรถตู้รับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่ายจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - ที่พัก โรงแรมทวินโลตัส ในวันดังกล่าว ผู้เดินทางโปรดระบุเวลาที่จะโดยสารรถตู้จากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – ที่พัก โรงแรมทวินโลตัส ในระบบลงทะเบียนบนเว็บไซต์สำนักระบาดวิทยา ดังนี้

ติดต่อผู้จัดที่ดูแลจัดรถ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

 • นางนงลักษณ์ อยู่ดี 08-1375-4831
 • นายสวัสดิ์ สว่างชม 08-1701-2251

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเดินทาง (ให้นำมายื่นที่โต๊ะการเงินในวันลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)

 • 1. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ(ฉบับจริง) ครอบคลุมวันเดินทางทั้งไปและกลับตามความเป็นจริง
 • 2. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางฯ ที่ดาวน์โหลดจากระบบลงทะเบียนออนไลน์ http://203.157.15.110/boe/srrt2017.php
 • 3. หากเดินทางเป็นหมู่คณะและนำรถยนต์ราชการมา ให้แนบหนังสือขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ(ฉบับจริง) ผู้จัดจะรับผิดชอบให้เฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษเฉพาะในวันเดินทางไป-กลับเท่านั้น ขอให้นำใบเสร็จแนบการเบิกจ่ายมาด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายทุกรายการของพนักงานขับรถยนต์ ให้เบิกจากต้นสังกัด
 • 4. กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถเบิกค่าโดยสารชั้นประหยัดเท่านั้น พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริงและ E-Ticket หรือรายละเอียดการเดินทางที่ระบุเที่ยวบินและวันเวลาเดินทาง สำหรับค่าบริการเพิ่มเติม เช่น ค่าโหลดกระเป๋า ค่าอาหารบนเครื่องบิน ค่าขนส่งภาคพื้นที่ให้บริการโดยสายการบิน เช่น รับจากจังหวัดสุรินทร์ไปท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ถ้าปรากฏในใบเสร็จไม่สามารถเบิกได้ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 • 5. หากเดินทางโดยรถไฟชั้น 1 ให้แนบกากตั๋ว เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายด้วย
 • 6. งดเบิกค่าพาหนะส่วนตัว

ผู้ประสานงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 • น.ส. สุวิลชา ติโลกวิชัย0-2590-1789
 • น.ส. ปาริชาติ จันทร์น้อย0-2590-1789

ผู้ประสานงานการลงทะเบียน

 • นายจักรพงศ์ ซ้อมทอง0-2590-1776, 06-1663-9232

(ร่าง) กำหนดการประชุม

วดป. 08.30–10.15 น. 10.30–12.00 น. - 13.00-14.30 น. 15.00–16.30 น. #
21 พ.ย. 60 นโยบายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และจุดเน้นการดำเนินงานพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรค นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โครงการกวาดล้างโปลิโอ นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ นางอัญชนา วากัส นายรติกร กัณฑะพงศ์ พักรับประทานอาหาร IHR นสพ.ธีรศักดิ์ ชักนำ โครงการกำจัดหัด นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ พญ.ภาวิณี ด้วงเงิน นางอัจฉริยา ลูกบัว พิธีเปิด มอบรางวัล เปิดนิทรรศการ อธิบดีกรมควบคุมโรค กิจกรรมเครือข่าย
22 พ.ย. 60 ยุทธศาสตร์การจัดการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ภญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ ดร.วันทนา ปวีณกิตติ นางวราภรณ์ เทียนทอง น.สพ.ธีรศักดิ์ ชักนำ นพ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง (ผู้ดำเนินการอภิปราย) 506 online นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร Update สถานการณ์ และแนวทางการเฝ้าระวังไข้หวัดนก รก.ผอ.สำนักระบาดวิทยา ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ Zika: A year in review ผอ.สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงแมลง ประชุมกลุ่มย่อย แยกตาม สคร. ผอ.สคร.ที่ 1-12 / สปคม.  
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กับการควบคุมโรคระบาด ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป โรคพิษสุนัขบ้าจะหมดไปจากประเทศไทยได้อย่างไร? ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป
23 พ.ย. 60 5 ระบบ 5 มิติในยุค Disease surveillance 4.0 ดร.แสงโฉม ศิริพานิช ผู้แทนสำนักโรคไม่ติดต่อ ผู้แทนสำนักโรคเอดส์ฯ ผู้แทนสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ทิศทางบูรณางานเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการกับภาคเอกชน ผู้แทน รพ.กรุงเทพ, NIH, MORU เวชศาสตร์เขตร้อน สพญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผอ.สป.คม. (ผู้ดำเนินการอภิปราย) ความเชื่อมโยง จาก SRRT เป็น SAT, JIT, EOC, CDCU และมาตรฐาน SAT& JIT นพ.ปณิธี ธัมมวิจยะ น.ส.นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ อภิปรายปัญหาทั่วไป ปิดประชุม