ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

กิจกรรม:การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและเล่าเรื่องจากการทำงาน (เล่าเรื่อง เรื่องเล่า งานบันดาลใจ)

สถานที่จัดกิจกรรม: โรงแรมไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

วันที่:3 เมษายน 2560 - 5 เมษายน 2560

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
Top