ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon12,258
news picture

• โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) เป็นโรคติดต่อ ที่เกิดจากเชื้อฟลาวิไวรัส • สามารถติดต่อได้จากการโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด • การติดต่อช่องทางอื่นๆ ได้แก่ การติดต่อจากแม่สู่ลูก ขณะทารกอยู่ในครรภ์หรือระหว่างการคลอด การมีเพศสัมพันธ์ การรับเลือดที่มีเชื้อ และการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลกประกาศให้ โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็น “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC)” • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ออกประกาศโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็น “โรคติดต่อที่ต้อง แจ้งความ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523" • ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วย ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาจากระบบเฝ้าระวังโรค เพียงปีละ ประมาณ 1-5 รายต่อปี โดยพบผู้ป่วยประปรายในทุกภาค ของประเทศ แต่ไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรง • การป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ไข้เลือดออก ไข้ชิคุนกุนยา ทุกครัวเรือนต้องกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆ บ้าน และข้างในบ้านด้วยตัวท่านเอง ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ หรือ อสม.

Download:DDCWatch-Zika_1455083535.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top