ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon129

ด้วยสำนักระบาดวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (MoPH-PhaseIV-DGHP-EOC) ปฏิบัติงานที่สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Download:รับสมัครลูกจ้าง_1479113528.pdf

Top