ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เงื่อนไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon97

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เงื่อนไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 40 รายการ

Download:Untitled_20161215_145614_1481782915.pdf

Top