รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon145

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-14 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Download:img-160901155257_1472721261.pdf

Top