ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon122

ประกาศสำนักระบาดวิทยา เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

Download:ประกาศหลักเกณฑ์_1473666659.pdf

Top