ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon185

รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Download:img-160919144133_1474271892.pdf

Top