ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อเสนอเลื่อนข้าราชการ

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon174

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อเสนอเลื่อนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download:img-161003163702_1475488439.pdf

Top