ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2561

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon47

ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 1) ซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีชนิดตรวจกรองเบื้องต้น จำนวน 14,100 Test ในวงเงิน 1,974,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 2) ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ ในวงเงิน 58,675.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 3) ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 15 รายการ ในวงเงิน 390,445.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

Download:ตาราง+ราคาเวชภัณ_3_รายการ_1523264538.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top