ประกาศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น.

ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
eye-icon8

ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ (Lag Avidity EIA HIV-1) จำนวน 10 กล่องๆ ละ 192 Test กล่องละ 1,160 เหรียญสหรัฐ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,600 เหรียญสหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันจ่ายจริง ภายในวงเงินไม่เกิน 417,600.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download:ตารางชุดตรวจHIVรายใหม่_1530859620.pdf

มีลิ้งค์ของข่าวนี้:คลิกที่นี่

Top