eDocument | BOE
# วันที่แจ้ง เลขที่หนังสือ
ข้อความ  หนังสือเวียนเข้าใหม่วันนี้
  0 ฉบับ 
หมวดเอกสาร
6 มี.ค. 60 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์

29 ธ.ค. 59 แผนการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เข้าไปในเมนูคลังเอกสารนะค่ะ)

9 ก.ค. 57 แบบฟอร์มการเบิกเงินใหม่ๆจ้า... (เข้าไปในเมนูคลังเอกสารนะค่ะ)

3 ก.ค. 57 แจ้งการใช้เวบไซต์ใหม่และระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ สำนักระบาดวิทยา ขอรบกวนทุกท่านเข้าไปทดลองใช้งาน สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ http://203.157.15.110/boeintranet/edoc/

 
 


ลงชื่อเข้าใช้งาน

LoginName
Password
       
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 4 และ 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 02-5901776. แฟกซ์.02-5901784
Your IP:    34.203.xx.xx
App ID :    2014D0301