เลือกภาษา/select language

ไทย
English
Hot Issue
ภาพกิจกรรมดำเนินงาน
IHR News
Link หน่วยงานเครือข่าย
Emergency Report
Report

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
บุคลากรของรัฐหน่วยงานอื่นๆ
บุคลากรหน่วยงานองค์กรเอกชน
บุคคลทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อเว็บไซต์ของกฎอนามัยระหว่างประเทศของ ประเทศไทยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

Latest eBooks
 


    
     กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 หรือ International Health Regulations 2005 (IHR) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก ( World Health Organization หรือ WHO) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจจับการระบาดของโรคหรือภัยคุกคามด้านสาธารณสุขเพื่อวางมาตรการป้องกันควบคุมโรค และลดผลกระทบต่อการเดินทางและการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2550 เห็นชอบในการประกาศใช้กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (2005) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2550
      
สาระสำคัญของกฏอนามัยระหว่างประเทศ 
 
      ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2512 (1969) ประเทศสมาชิกและองค์การอนามัยโลกได้กำหนดโรคที่ต้องควบคุมและ รายงานไว้ 3 โรค ได้แก่ อหิวาตกโรค กาฬโรค และไข้เหลือง โดยได้กำหนดวิธีการรายงาน มาตรการควบคุมโรค การกักกัน การสุขาภิบาล การดำเนินการด้านการเข้าเมือง ศุลกากร ขนส่งทางเรือ ทางอากาศ การดำเนินการของการท่าและด่านต่าง ๆ ประเทศไทยได้นำข้อตกลงดังกล่าวมากำหนดในพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตลอดจนกฏระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     


Hot Issue:
Home | Hot Issue | Events | eBook | IHR Network | Contacts | FAQs | Link
© 2016