แบบสอบถามความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากสรุปรายงานการเฝ้าระะวังโรคประจำปี พ.ศ. 2558

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี ให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

ชาย
หญิง
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สคร.1-12
สสจ.
รพศ./รพท.
อื่นๆ
บริหาร
วิชาการ
บริการ
สนับสนุน
ไม่มี
มี
นำไปประกอบในการวางแผน ควบคุมกำกับ และประเมินผล
วิเคราะห์สถานการณ์ พยากรณ์แนวโน้ม และลักษณะทางระบาดวิทยาของโรค
ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค
นำไปใช้ประกอบในการเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ด้านระบาดวิทยาและการสาธารณสุข
ใช้ประกอบในการสอบสวนการระบาดของโรค
ใช้ประกอบการศึกษาวิจัย
สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นๆ (ระบุ)
ใช้ 1-2 ครั้ง/ปี
ใช้ 3-4 ครั้ง/ปี
ใช้มากกว่า 5 ครั้ง/ปี
ใช้ 1-2 ครั้ง/ปี
ใช้ 3-4 ครั้ง/ปี
ใช้มากกว่า 5 ครั้ง/ปี
ใช้ 1-2 ครั้ง/ปี
ใช้ 3-4 ครั้ง/ปี
ใช้มากกว่า 5 ครั้ง/ปี
เกณฑ์การประเมิน (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = ปรับปรุง)
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0